FUNKCJE
Badanie potrzeb, plany ramowe, formowanie grup, kontrola terminów i obecności, zarządzanie projektami i trenerami. Materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki, skrypty, ćwiczenia, testy, multimedialne zapisy z kursów, odnośniki do zewnętrznych źródeł danych. Testy wewnętrzne i certyfikowane. Role i prawa dostępu, kontrola terminowości szkoleń i testów. Zarządzanie kwalifikacjami w kontekście systemów HRM i uprawnień zawodowych. Zgodność ze standardami kursów, fora i komunikacja zgodne z Web 2.0.
KORZYŚCI
System nauczania zdalnego zrealizowany zgodnie z koncepcją wielokanałowego przekazu edukacyjnego. Kursy dla uczestników znajdujących się w odległych lokalizacjach, bez ograniczeń sprzętowych lub systemowych. Obejmuje cały cykl obsługi szkoleń: badanie potrzeb, organizację etapów, grup i poziomów, ocenę opanowania materiału i certyfikacji. Usprawnia zarządzanie procesami podnoszenia kwalifikacji i wypełniania wymogów ustawowych dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kolejowych.
OPIS
Realizuje kompletną obsługę procesów szkoleniowych w kolejowych organizacjach przewozowych, wyspecjalizowanych firmach szkoleniowych, u właścicieli bocznic i zarządców infrastruktury. Stosuje się do aktualnych wymagań ustawowych. Zdalny dostęp zapewnia oszczędność czasu istotną dla zatrudnianych w pociągach kursujących w całej sieci kolejowej, spełniających wymóg dyspozycyjności, optymalny dla tzw. przedsiębiorstw otwartych, zatrudniających personel na terenie całego kraju. Urozmaica naukę dzięki multimediom i niewerbalnej prezentacji materiału. System egzaminów i testów zapewnia wysoką jakość szkoleń i dostarcza aktualnych treści instrukcji, przepisów i okólników kolejowych. Obejmuje cały proces szkoleniowy, od badania potrzeb i planowania szkoleń (ankietowanie uczestników szkoleń, raportowanie, ramowe terminarze szkoleń), przez zarządzanie operacyjne (formowanie grup, terminy i obecności, trenerzy, projekty), udostępnienie materiałów do samodzielnej nauki (skrypty, ćwiczenia, testy, multimedialne zapisy z kursów, odnośniki do źródeł danych), egzaminy (certyfikowane i wewnętrzne), zarządzanie kwalifikacjami (wymiana danych z HRM, monitorowanie uprawnień zawodowych), do administracji procesami i projektami (role i prawa dostępu, kontrola terminowości). Implementacja samodzielna lub jako element pakietu CARGO MASTER. Eksperckie opracowanie merytorycznie gwarantuje pełne odniesienie do wymogów branży kolejowej. Możliwe zastosowanie w branżach pokrewnych lub podobnych procesowo.
Last modified: Friday, 13 September 2013, 5:31 PM